Az Országos Kereskedelmi Szövetség

2010. május 14-i közgyűlése

határozataival módosított

 

ALAPSZABÁLYA

 

 

1.§

1./ Jogállása

1.1.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) autonóm szakmai, érdekképviseleti szervezet.

Nemzetközi kapcsolatokban névhasználata: Hungarian Trade Association.

Névhasználatának rövidítése: OKSz

1.2.

A Szövetség jogi személy, 1990. április 23. napján országos társadalmi szervezetként alakult meg.

1.3.

A Szövetség székhelye: 1012 Budapest, I., Kuny Domokos u. 13-15.

1.4.

Pecsétje:

1.5.

Együttműködik a kereskedelmi érdekvédelmi és munkaadói szervezetekkel. Tagja lehet szakmai szervezeteket tömörítő országos szövetségnek.

1.6.

Szoros együttműködést tart fenn a gazdasági kamarákkal, mindenekelőtt azok tagozataival, kereskedelmi osztályaival, részt vesz munkájukban.

1.7.

A Szövetség részt vesz az Európai Unió keretében működő kereskedelmi, szakmai érdekvédelmi szervezetek munkájában.

 

2.§

1./ A Szövetség célja

1.1.

Képviseli a magyar kereskedelem érdekeit.

1.2.

Szervezi és összefogja a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokat.

1.3.

Közös érdekeiket szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és képviseli, érdekkiegyenlítésre törekedve a kis-, közép-, és nagyvállalkozások között.

1.4.

Elősegíti a szabad vállalkozást, a kereskedelem fejlődését.

 

3.§

1./ A Szövetség feladatköre

1.1.

Tagjai érdekvédelmét ellátja a törvényhozásnál, az érdekegyeztető fórumokon, az államigazgatásnál, önkormányzatoknál, munkavállalói érdekképviseleteknél, szükség esetén nemzetközi szervezeteknél.

1.2.

Szakterületén ellátja tagjai érdekképviseletét, érdekegyeztető és kapcsolattartó feladatokat.
1.3.

A gazdasági kamarák felkérésére szakmai érdekképviseletet lát el.

1.4.

Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatásokat, piaci információkat nyújt, szakmai konzultációkat, szakmai oktatást, továbbképzést, tanácsadást, piac- és közvélemény kutatást, adatbanki szolgáltatást, partner közvetítést, szakmai kiállítást, szakmai utazást szervez tagjainak és kívülállóknak (díjtalanul vagy térítésért).

1.5.

A Szövetség véleményt nyilvánít minden, a gazdaságot érintő, a kereskedelem helyzetét befolyásoló ügyben.

1.6.

Feladata ellátása érdekében kapcsolatot tart az Országgyűlés illetékes bizottságaival, minisztériumokkal, egyéb hatóságokkal, önkormányzatokkal, kamarákkal, szervezetekkel.

 

2./ Az érdekképviselet keretében

2.1.

Kezdeményezi, koordinálja, szervezi a kereskedelmi vállalkozások (vállalkozók) összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, melyek a szakterület jó hírneve és a vállalkozások érdeke érvényre juttatása körében bármely téren felmerülnek.

2.2.

Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a kereskedelmi vállalkozásokat érintő gazdasági és jogpolitikai kérdésekben, biztosítva a kisebbségi, különvélemény megjelenítését is.

2.3.

Figyelemmel kíséri a szakmai vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését és az illetékes gazdaságirányítási szerveknél, kezdeményezi a vállalkozások érdekeit sértő szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását.

2.4.

Elősegíti a kereskedelmi kis- és középvállalkozások támogatási rendszerének fejlesztését.

2.5.

Együttműködés keretében részt vesz a gazdasági kamarák állásfoglalásainak szakmai megalapozásában.

2.6.

Fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő vállalkozói magatartással szemben. Ezzel összefüggésben tagjai számára vállalkozói, szakmai, etikai bizottságot működtet, együttműködve a kamarai etikai bizottságokkal.

2.7.

Szorgalmazza a tisztességtelen piaci magatartás (kereskedelem) elleni fellépést.

2.8.

Szorgalmazza a kereskedelmi vállalkozások folytatásához szükséges szakképesítési normák előírását és alkalmazását.

 

3./ Az érdekegyeztetés keretében

3.1

Segíti a tagjai és más egyéb vállalkozók közötti együttműködést.

3.2.

A vállalkozások szakmai kérdéseit érintő általános feltételek, ajánlások és útmutatók közreadásával segíti a tagok tevékenységét.

3.3.

Információs, egyeztető, döntés előkészítési és döntési kapcsolatot továbbá együttműködést épít ki és tart fenn mindazon állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel valamint érdekcsoportokkal, ahol a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.

3.4.

Ellátja tagjai munkaadói érdekképviseletét. Tagjai képviseletében a szakmai szakszervezetekkel ágazati kollektív szerződést, más megállapodást köthet.

3.5.

A Szövetség segíti tagjai külgazdasági kapcsolatainak fejlesztését. Nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli a szakterületén tevékenykedő tagokat. Kapcsolatot tart külföldi szakszövetségekkel, melyekkel kölcsönösségen alapuló megállapodások keretében, közösen szervezi a vállalatközi közvetlen kapcsolatokat.

 

4./ Egyéb feladatai keretében:

4.1.

Folyamatosan tájékoztatja tagjait kiadványokban, rendezvényeken a távlati és időszerű általános gazdasági fejlesztési célokról, gazdaságpolitikai elgondolásokról.

4.2.

Elősegíti a fejlett kereskedelmi technológiák, megoldások, eljárások bevezetését és elterjesztését.

4.3.

Szakmai sajtó és propagandamunkát végez a szakterületen tevékenykedő tagok munkájának segítésére.

4.4.

Rendszeres tájékoztatást nyújt tagjainak a piacot meghatározó változásokról.

4.5.

A Szövetség részt vehet feladatai eredményes ellátását segítő vállalkozásokban.

4.6.

A Szövetség tagjai közti vitás ügyek rendezésében felkérésre békéltető, jószolgálati feladatokat lát el.

 

4.§

1./ A Szövetség tagsága

1.1

A tagok jogállásuk szerint lehetnek:

-          rendes tag

-          társult tag

1.2.

A tagok belépése a Szövetségbe önkéntesen történik.

1.3.

A Szövetség tagja lehet a szakma területén működő bármely vállalkozó, gazdálkodó szervezet, intézet, intézmény, egyesület, amely vállalkozási tevékenységét belföldi székhellyel végzi, a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, és a tagdíj fizetését vállalja. Társult tag lehet minden önálló jogi személyiségű gazdasági érdekképviseleti szerv, vagy annak területi képviselete. A Szövetség társult tagjainak jogait és kötelességeit a Szövetség és a társult tag közötti megállapodás határozza meg.

1.4.

A Szövetség belső szerveződése nyitott. A tagok saját érdekükben a Szövetségen belül szakmai, területi egyesületeket, munkabizottságokat, alkalmi szerveződéseket létrehozhatnak.

1.5.

A Szövetség tagjai sorába a belépés a Szövetség elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, melyben a belépő nyilatkozik, hogy a Szövetség alapszabályát, a tagok együttműködésének és piaci magatartásának etikai normáit magára nézve kötelezőnek elismeri. A tagság a nyilatkozatnak a Szövetséghez történő beérkezéssel kezdődik. A Szövetség elnöksége a belépés időpontját követő ülésén tájékoztatást kap az új tagokról.

1.6.

A tagok az Országos Kereskedelmi Szövetség bankszámlájára éves díjat fizetnek, melynek elveit a közgyűlés, mértékét az elnökség határozza meg.

1.7.

A tagság megszűnik:

-          a tag kilépésével, ha azt előzetesen írásban bejelentette

-          a tagvállalkozás megszűnésével,

-          ha éves tagdíját a tárgyévet követő első negyedév végéig felszólításra sem fizeti,

-          a tag kizárásával.

Ha a tag - felhívás ellenére - nem teljesíti az alapszabályban vállalt kötelezettségeit, a Választmány jogosult a tagot a Szövetség tagjai közül kizárni. A tag kizárása a Választmány kétharmados többségének szavazatával történik. A tag a kizárásra vonatkozó választmányi határozat - nem halasztó hatályú - felülvizsgálását kérheti a közgyűléstől.

 

2./ A Szövetség tagjainak jogai

A Szövetség rendes tagjának jogában áll felhatalmazott képviselője útján:

2.1.

A Szövetség közgyűlésén részt venni.

2.2.

Megválasztás esetén a Szövetség testületeiben tisztséget viselni.

2.3.

A tagok 10%-ának támogatásával, a napirendi javaslat meghatározásával közgyűlés, választmányi és elnökségi ülés kötelező összehívását kezdeményezni.

2.4.

A közgyűlést és a Szövetség Választmányát, elnökségét javaslatokkal, kezdeményezésekkel megkeresni.

2.5.

A Szövetség közgyűlésére előterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások meghozatalában szavazati joggal részt venni.

2.6.

A Szövetség szolgáltatásait igénybe venni.

2.7.

Szövetségi tagságát a vállalkozás fejléces ügyiratain feltüntetni.

 

3./ A Szövetség rendes tagjának kötelessége

3.1.

A Szövetség célkitűzéseit támogatni és munkájában részt venni.


 

3.2.

A Szövetség alapszabályát, és a Szövetségi ülések határozatait megtartani, állásfoglalásait, ajánlásait figyelembe venni.

3.3.

A Szövetség munkájához szükséges - a személyes adatok védelme alatt nem álló, az üzleti titkot nem sértő, jogszabályban nyilvános közzétételre kötelezett - közérdekű információkat rendelkezésre bocsátani.

3.4.

Gazdálkodói munkájában a Szövetség többi tagjának érdekét szem előtt tartva az együttműködés szellemét erősíteni.

3.5.

A Szövetség által meghatározott etikai normákat betartani.

3.6.

Az éves tagdíjat befizetni.

 

5.§

l./ A Szövetség szervezete:

 

A Szövetség vezető testületei:

-          Közgyűlés

-          Választmány

-          Elnökség

-          Felügyelő Bizottság

-          Etikai Bizottság

 

A Szövetség vezető tisztségviselői

-          Elnök

-          Felügyelő Bizottság elnöke

-          Etikai Bizottság elnöke

-          Alelnökök

-          Kincstárnok

-          Főtitkár

A tisztségviselőket a szakmai és területi képviseleti arányok figyelembevételével kell megválasztani. Tisztséget nem viselhet annak a vállalkozásnak a képviselője, mely nem fizet tagdíjat.

 

2./ A közgyűlés

2.l.

A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a Szövetség tagjainak összességéből áll. A tisztújító közgyűlést 5 évente kell tartani. Az Elnökség - a választmánynál szélesebb tagsági kör elérése érdekében - évente beszámoló közgyűlést illetve tagvállalkozói ülést hív össze.
A tagoknak a közgyűlésre szóló meghívót, valamint ezzel egyidejűleg a napirendet a közgyűlés előtt legalább 14 nappal, írásban kell megkapniuk.

A közgyűlés érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben hozhat, amely a közgyűlés napirendjén szerepel.

2.2.

A közgyűlés hatásköre:

-          A közgyűlés napirendjének elfogadása.

-          Szavazatszámláló bizottság 7 tagjának megválasztása a közgyűlésre.

-          Jelölő Bizottság 9 tagjának megválasztása, 5 éves időszakra.

-          Mandátumvizsgáló Bizottság 5 tagjának megválasztása, 5 éves időszakra.

-          A Szövetség elnökének, 6 alelnökének és kincstárnokának megválasztása.

-          A választmány 25 tagjának megválasztása.

-          Felügyelő Bizottság 5 tagjának megválasztása.

-          A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.

-          Az Etikai Bizottság 5 tagjának megválasztása.

-          Az Etikai Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

-          Alapszabály jóváhagyás és módosítás.

-          A társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, más szervezetbe történő belépésének, továbbá feloszlásának kimondása.

-          A Szövetség Etikai Kódexének elfogadása.

-          A Választmány, vagy az Elnökség, vagy a tagság kétharmada által közgyűlés hatáskörébe javasolt kérdésekben dönt.

-          A tagdíjfizetés alapelveinek megállapítása.

-          Döntés a Szövetség megszűnése esetén a vagyonmegosztásról.

-          A Választmány, vagy az Elnökség beszámolójának elfogadása.

-          Az éves program és költségvetés elfogadása akkor, ha a tárgyévben közgyűlést a választmány ülését megelőzően hívnak össze.

-          Minden olyan további ügy intézése, amelyeket a közgyűlés hatáskörébe von.

2.3.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a meghirdetett időpontban azon a tagok legalább 50%-a +1 fő megjelent. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a hatvan napon belül változatlan napirenddel ismételten összehívott közgyűlés változatlan napirenddel a megjelentek számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy a fentiekről szóló tájékoztatást az eredeti közgyűlési meghívó tartalmazza.

2.4.

A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Szövetség alapszabályának és annak módosításának jóváhagyásához, a más szervezettel való egyesülés, belépés, szétválás, megszűnés kimondásához, egyéb napirendi pont felvételéhez kétharmados többség kell.

2.5.

A közgyűlést és a rendkívüli közgyűlést a választmány és az elnökség döntése alapján az elnök, továbbá a Felügyelő Bizottság hívhatja össze, azt az elnök alelnök, főtitkár vezetheti le.

2.6.

A rendkívüli közgyűlés összehívásához legalább a tagok 10%-ának írásbeli javaslata szükséges. A rendkívüli közgyűlést a javaslatnak az elnökséghez történő beérkezésétől számított 30 napon belül össze kell hívni.

 

3./ Választmány

3.1.

Tagjai:

-          A Szövetség közgyűlés által választott elnöke,

-          A közgyűlés által választott 6 fő alelnök,

-          A kincstárnok,

-          Az Etikai Bizottság elnöke,

-          A közgyűlés által választott 25 tag.

-          Képviseleti jogon tagjai a választmánynak a legalább 5 tagot számláló területi, - fővárosi, regionális és megyei, továbbá, legalább 10 tagot számláló szakmai egyesületek mindenkori elnökei.

A választott tagok megbízatása 5 év időtartamra szól. A területi és szakmai egyesületek mindenkori elnökének képviseleti jogon szerzett választmányi tagsága akkor kezdődik, amikor a szervezet létszáma eléri az előbbiekben meghatározott határt, és megszűnik, amikor a tagok száma ez alá csökken.

3.2.

Feladatai:

-          Felügyeli a Szövetség tevékenységét két közgyűlés között,

-          Jóváhagyja a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Pénzkezelési Szabályzatot,

-          Állást foglal a kereskedelem jövőjét meghatározó ügyekben,

-          Megtárgyalja és elfogadja az Elnökség beszámolóját,

-          Az éves program és költségvetés meghatározása,

-          Felügyeli a Szövetség gazdálkodását,

-          Dönt vállalkozás alapításában, illetőleg vállalkozásban való részvételben,

-          Minden olyan kérdésben dönthet, amely nem tartozik az alapszabályban meghatározott, más testület hatáskörébe.

3.3.

A Szövetség Választmánya szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal tart ülést.

A Választmány akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 50%-a +1 fő megjelent. Ha a választmány nem határozatképes, a hatvan napon belül (az) ismételten összehívott választmányi ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy a fentiekről szóló tájékoztatást az eredeti választmányi meghívó tartalmazza.

3.4.

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

3.5.

Kétharmados szótöbbség kell az alábbi határozatok meghozatalához:

-          A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

-          A vállalkozás alapítása, vagy abban való részvétel.

 

4./ Elnökség

4.1.

Tagjai:

-          a Szövetség elnöke,

-          6 fő alelnök,

-          a választmányból választott 10 tag,

-          kincstárnok.

4.2.

Feladatai:

-          Irányítja a Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban.

-          Az ügyintéző szervezet munkáját felügyeli.

-          A Választmány által elfogadott költségvetés keretein belől dönt a szükségessé váló átcsoportosításokról.

-          A Szövetséget érintő szakmai kérdésekben állást foglal.

-          Dönthet minden olyan ügyben, mely nem tartozik a Közgyűlés vagy a Választmány kizárólagos hatáskörébe.

-          A főtitkár kinevezése és felmentése.

-          Megtárgyalja és dönt a főtitkár éves beszámolójáról.

4.3.

Az elnökség szükség szerint, általában havonta ülésezik.

Az elnökségi ülések állandó meghívottjai a Felügyelő Bizottság, továbbá az Etikai Bizottság elnöke. A szövetség elnöke további állandó és eseti meghívottakról dönthet.

4.4.

Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van.

4.5.

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A főtitkár megbízásához és a megbízatás visszavonásához kétharmados szótöbbség kell.

 

5./ Elnök

5.1.

A Szövetség tagjai közül a közgyűlés által választott személy, megbízása 5 évre szól.

5.2.

Az elnök feladata a választmány, az elnökség munkájának irányítása.

5.3.

Gyakorolja a főtitkár esetében a munkáltatói jogokat, kivéve az elnökség hatáskörébe utalt kinevezést és felmentést.

 

6./ Felügyelő Bizottság

6.1.

A Szövetség tagjai közül a közgyűlés által megválasztott 3-5 tagból álló bizottság, melynek megválasztása 5 évre szól. Elnökét tagjai választják.

6.2.

Feladata:

-          Alapszabály szerinti működés ellenőrzése,

-          Alapszabály szerinti gazdálkodás ellenőrzése,

-          Az ügyintéző szervezet tevékenységének ellenőrzése.

6.3.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga dolgozza ki és azt a közgyűlés hagyja jóvá.

 

7./ Etikai Bizottság

7.1

Az Etikai Bizottság a közgyűlés által választott 3-5 tagból áll. Megbízatásuk 5 évre szól. Elnökét tagjai választják.

7.2.

Elkészíti és jóváhagyásra a közgyűlés részére előterjeszti a Szövetség Etikai Kódexét.

7.3.

A tagok bejelentése alapján vagy saját kezdeményezésre foglalkozik az Etikai Szabályzatot sértő magatartással, cselekedettel. Az esetleges intézkedésre javaslatot tesz az Elnökségnek.

7.4.

Az Etikai Bizottság ügy- és eljárási rendjét maga dolgozza ki és azt a közgyűlés hagyja jóvá.

 

8./ Kincstárnok

8.1.

A Kincstárnokot a közgyűlés választja. Megbízatása 5 évre szól.

8.2.

Felügyeli a Szövetség gazdálkodását. Gondoskodik a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak összhangjáról. Feladatkörét a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.


 

8.3.

Beterjeszti az éves költségvetést, és annak teljesítéséről beszámol a Választmánynak.

 

9./ Főtitkár

A főtitkár feladata az ügyintéző szervezet működésének irányítása.

Feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni.

Az elnökség nevezi ki és menti fel.

 

10./ A szövetség szervezetei

A tagvállalatok szakmai és területi, regionális egyesületeket, munkabizottságokat, alkalmi munkacsoportokat alakíthatnak. Saját soraikból választanak tisztségviselőket.

A szakmai egyesületek saját szakmájuk ügyeiben önállóan léphetnek fel. Az egyesületek működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

 

6.§

A Szövetség titkársága

A Szövetség feladatai ellátására saját ügyintéző szervezettel, titkársággal rendelkezik, melynek vezetését a főtitkár végzi. Az iroda ügyrendjét a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában a Választmány hagyja jóvá.

 

7.§

A Szövetség képviselete

1.1.

A Szövetséget harmadik személyek előtt a Szövetség elnöke önállóan, Feiner Péter, alelnökei, Házi Zoltán, Csűrös Alíz, dr. Markovszky György, Kujbus Tibor, dr. Udvardi György, dr. Várszegi András, dr. Horváth Rudolf kincstárnok ugyancsak önállóan képviseli.

A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben a képviseleti joggal felruházott Feiner Péter elnök és dr. Horváth Rudolf kincstárnok aláírása szükséges.

1.2.

A Szövetség kapcsolatot tart az illetékes főhatóságokkal, országos hatáskörű szervekkel, társadalmi és egyéb szervezetekkel.

 

8.§

Választott tisztségviselők

1.

Választott tisztségviselő - a választmány, elnökség, bizottság, szakmai, területi szervezet vezetőségének tagja - csak a tagvállalkozás tulajdonosa vagy vezető alkalmazottja lehet.

2.

A választott tisztségviselők mandátuma 5 éves időtartamra szól. A választott tisztségviselő mandátumának 5 éves lejárta előtti megszűnése esetén az érintett testület – választmány, elnökség, szakmai, területi egyesület vezetősége – kooptálással kiegészülhet. A kooptált tagok száma az elnökségben 5, a választmányban 8, a felügyelő, továbbá az etikai bizottságokban 1-1 főnél több nem lehet.

 

9.§

A Szövetség gazdálkodása

1.1.

A Szövetség tagdíjból és egyéb bevételeiből gazdálkodik a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint.


 

l.2.

A Szövetség megszűnését kimondó közgyűlés határoz a Szövetség vagyonának felosztásáról.

l.3.

A jelen alapszabályban nem rendezett kérdések tekintetében a Ptk. és az 1989. évi II. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

10.§

A Szövetség kitüntetései

1/ A hazai kereskedelem fejlesztése terén hosszú időn keresztül kiemelkedő érdemeket szerzett személyek és intézmények részére „A KERESKEDELEMÉRT” díj adományozható.

2/ A kitüntetés adományozására a Szövetség tagjai tehetnek javaslatot. Egyebekben a kitüntetés rendjét a Választmány által jóváhagyott szabályzat állapítja meg.

 

11.§

Záró rendelkezések

A módosított alapszabályt a 2010. május 14-i közgyűlés fogadta el.

A jelen alapszabályban nem rendezett kérdések tekintetében a Ptk. és az egyesülési törvény rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, 2010. május 14.

 

 

 

 

 

 

Országos Kereskedelmi Szövetség

 

 

 

 

 

 

 

Ellenjegyezte:

 

dr. Horváth Gábor

ügyvéd

 


 

MELLÉKLET

 

 

A TAGDÍJFIZETÉS ELVEI

 

 

A tagdíjfizetés elvei:

 

-          A tagdíjfizetés megállapításának alapja a vállalkozás kereskedelmi tevékenységéből származó nettó árbevétele.

-          A tagdíj mértékét a nettó árbevétel alapján történő tagdíjosztályba sorolással kell megállapítani.

-          Meg kell állapítani a fizetendő tagdíj legkisebb és legnagyobb összegét,

-          Az I. félévi tagdíj befizetésének határideje március 15., a második félévi szeptember 15.

 

Budapest, 2010. május 14.

 

OKSZ.hu