• Országos kereskedelmi szövetség

  • 1034 Budapest,
    Bécsi út 126-128.
  • mobil: +36 20 591 1776 | +36 20 253 4400
    email:

Kereskedelmi Etikai kódex

Preambulum


Az Etikai Kódex azzal a céllal készült, hogy a kereskedők, vállalkozásunk és munkatársaink számára a jogszabályi előírásokon túlmutató, önként vállalt etikai normaként szolgáljon, alkalmazásával pedig összhang teremtődjék termelők, feldolgozók, kereskedők és munkavállalóik között a fogyasztó érdekében.

A gazdasági élet valamennyi mozzanatát, a piaci szereplők minden cselekvését lehetetlen és nem is kívánatos közgazdasági, jogi, esetleg politikai eszközökkel szabályozni. Az életviszonyok szabályozásában megkülönböztetett jelentőségük van a jogszabályokon túlmutató, a résztvevők által elismert etikai követelményeknek. Ezeknek a követelményeknek a tiszteletben tartása a szereplők közötti kölcsönös bizalom és együttműködés alappillére. Az elvárható magatartási normák, szabályok és tilalmak rögzítésével ad iránymutatást az Etikai Kódex.

A gazdasági élet szereplőinek küldetése van, kötelességük feladataikat a lehető legjobban elvégezni. Az etikus kereskedő akkor teljesíti feladatát, ha értéket a piacnak megfelelő áron nyújt, ezért törekszik a hatékony költséggazdálkodásra és beszerzési költségei csökkentésére, vállalkozása életerejének, fizetőképességének megőrzésére és növelésére, tudatában van közös társadalmi felelősségének és megtartja a kereskedők közösségének etikai normáit is. Társadalmi felelősségünknek megfelelően arra törekszünk, hogy munkavállalóink szociális biztonságát a dolgozók teljesítményével és cégünk teherviselő képességével összhangban megteremtsük és fenntartsuk.

Cégünk és munkatársaink tudatában vannak küldetésüknek, csatlakozásukkal is elő kívánják segíteni az ezt szolgáló tisztességes piaci verseny feltételeinek javítását, megszilárdítását. Aláírásunkkal vállaljuk annak a célnak a képviseletét, hogy a kereskedelem valamennyi szereplője értékteremtésével arányos jövedelemhez, megélhetési lehetőséghez juthasson. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy üzleti tevékenységünk során lelkiismeretesen és szakszerűen járunk el, vállalt kötelezettségeinket teljesítjük és az együttműködés szellemében, az üzleti erkölcs és tisztesség követelményeivel, az üzleti szokásokkal összhangban tevékenykedünk.

Az etikai kódex aláíróiként hiszünk a partnerekkel való együttes szakmai és üzleti fejlődés lehetőségében, egymással való kapcsolatunkat is ez irányítja, arra törekedve, hogy együttműködésünket a kölcsönös bizalom és az egymás iránti jóhiszeműség vezérelje. Ezért törekszünk arra, hogy tevékenységünkről hiteles és valós képet alkothasson a közvélemény.

Az etikus magatartás feltételezi a jogkövető, törvénytisztelő magatartást.
Ezért a törvény-, vagy jogellenes magatartás az etikai elveket is sérti.

Mindazonáltal az etikai kódex lehetőleg nem ismétli meg a jogszabályokat és
ezek megsértése esetében nem teszi lehetővé etikai eljárás indítását, mert
abból indul ki, hogy az ilyen esetekben az arra illetékes állami szervek
eljárnak. Mindazonáltal nem nélkülözheti az etikai normaként is elfogadott, vagy elfogadandó normákat, akkor sem, ha ezek már jogszabályként is megfogalmazódtak.

Nem ütközik azonban az etikai elvekbe, hogy az a szereplő, akit
mások jogellenes magatartása sért, felhívja a jogsértésre az eljárni
jogosult állami szerv figyelmét.


1. Cikkely

A Kódex hatálya

1.1. Az Etikai kódex követelményeit nemcsak saját tevékenységünk keretében juttatjuk érvényre, de törekszünk arra is, hogy azt minél több partner, kereskedő, valamint az őket képviselő és támogató, érdekvédelmet ellátó szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai-etikai normagyűjteményként elfogadják.

1.2. A Kódex személyi hatálya kiterjed vállalkozásunkra és munkavállalóinkra.

1.3. Elfogadjuk, hogy a Kódexhez támogatóként csatlakozhatnak mindazon szakmai szervezetek és érdekképviseletek, amelyek elfogadják a Kódexben foglaltakat és a Kódex aláírását tagjaik számára ajánlják.

1.4. Elfogadjuk, hogy a Kódexhez aláíróként csatlakozhatnak mindazon kereskedők, akik vállalják, hogy a jelen Kódex szerint fognak eljárni tevékenységük során és alávetik magukat a Kódex hatályának.


2. Cikkely

Értelmezések

2.1. Amennyiben a Kódex másképp nem rendelkezik, az egyes kifejezések értelmezésére jogszabályok, valamint szakmai szabályok (így például a Magyar Élelmiszerkönyv) fogalmi rendelkezései irányadók. A Kódexet szellemiségében kell alkalmazni.

2.2. A Kódexben megfogalmazott elvárások nem jelenítik meg az etikus magatartások teljes és tételes felsorolását, ugyanígy a Kódexben szereplő tiltott magatartások összessége nem meríti ki az etikátlan magatartás minden formáját.


2.3. Annak elbírálására, hogy adott piaci magatartás megfelel-e a Kódex előírásainak, a jogi normák által nem szabályozott kérdésekben az egyes megjelöléseknek, kifejezéseknek a mindennapi életben, illetve a szereplők között általánosan elfogadott jelentése, valamint a Kereskedelmi Etikai Testület állásfoglalása az irányadó.


3. Cikkely

Általános követelmények

3.1. A korrekt üzleti kapcsolat követelményének megfelelően betartjuk az írott és íratlan megállapodásokat, az Etikai Kódexben vállalt szabályokat. Partnereinktől, szállítóinktól is elvárjuk a jogi és szakmai szabályok betartását.

3.2. Felfogásunk szerint a vállalatok, kereskedők közötti verseny általában a fejlődés, ezen belül vásárlóink alapvető érdeke.

3.3. A hosszú távú kapcsolat alapelvére építve nem vállalunk olyan kötelezettséget, amely már a vállalás időpontjában egyértelműen, előre láthatóan nem teljesíthető.
3.4. Elkerülünk minden olyan magatartást, amely az üzleti partnerek és versenytársak jó hírnevét sérti, illetve veszélyezteti.
3.5. Az Etikai Kódex rendelkezéseit betartjuk és működésünket jóhiszeműen a Kódexhez igazítjuk. (Az Etikai Kódexet támogató szervezetként tagjaink számára ajánljuk az Etikai Kódex elfogadását, rendelkezéseinek betartását és működésük jóhiszemű Kódexhez igazítását.)


4. Cikkely

Partneri együttműködés

4.1. Az együttműködés szellemében elfogadjuk azt az elvet, hogy nem etikus az a piaci magatartás, amikor a piaci szereplő a gazdasági kapcsolat létesítésének tényleges szándékával adott nyilatkozatra, bár el nem utasítja, kizárólag általános, határozatlan ígéretet tesz, ezzel a másik félnek bizonytalan helyzetet teremt.
4.2. Nem etikus a piaci szereplő azon, ellenszolgáltatás nélküli igénye, hogy partnere ugyanazon szolgáltatásra nézve, azonos feltételekkel, mással ne lépjen gazdasági kapcsolatba.
4.3. Nem különböztetjük meg partnereinket attól függően, hogy azok valamely érdekvédelmi, társadalmi szervezetnek tagjai-e vagy sem. Nem ütközik e szabályba a környezetvédelmet, humanitárius segítségnyújtást támogató partnerek előnyben részesítése.
4.4. Nem tartjuk etikusnak a partnerre gyakorolt nyomást, ha az a partnernek szerződésünkből fakadó megalapozott igényei érvényesítésének meghiúsítását célozza.

4.5. Azonos tartalmú ajánlatok esetén (különösen ár, minőség, mennyiség, választék tekintetében) törekszünk a hazai alapanyagok, termékek és szolgáltatások népszerűsítésére.

4.6. Partnereink kérésére írásba foglaljuk a szerződési feltételeket. A szerződési feltételek írásba foglalásánál egyszerűségre és áttekinthetőségre törekszünk, azzal, hogy mindkét fél érdeke valamennyi fontos kérdés szabályozása.

4.7. A kiszámíthatóság és a tervezhetőség érdekében a megállapodásainkban szereplő háttérkondíciók (térítés, forgalom utáni visszatérítés, szolgáltatás utáni díj) jogcímeit és mértékét közös megegyezéssel határozzuk meg, egyben vállaljuk, hogy megállapodásainkban valós szolgáltatás és forgalmi teljesítés által megalapozott háttérkondíciókat kötünk ki. Ez nem zárja ki az együttműködés olyan formáit, amelyben a felek fejlesztési forrást engednek át a közös cél elérése érdekében. 
A háttér kondíciók megállapításánál figyelembe vesszük az adó- és számviteli jogszabályokat, a különböző jogcímekhez kapcsolódó költség elszámolások rendezése érdekében törekszünk az ellenőrző hatóság gyakorlatának figyelembe vételére.

4.8. Bízva partnerünkben, sem közvetlenül, sem közvetve nem írjuk elő partnereink részére, hogy árut, szolgáltatást vagy eszközt mely harmadik féltől szerezzenek be, kivéve, ha ez a minőségi és mennyiségi teljesítéshez, vagy a határidők betartásához, illetve a hatékony működés miatt szükséges.

4.9. A saját márkacikkek (private label, stb.) gyártása és forgalmazása a partnerek tartós és jóhiszemű együttműködésén alapul. Ezért kölcsönösen tiszteletben tartjuk a másik fél méltányolandó érdekeit, megőrizzük az együttműködésben megismert üzemi és üzleti titkokat.


5. Cikkely

Az emberi értékek és a környezet védelme

5.1. Partnereinket, vevőinket minden megkülönböztetéstől mentesen, a rendelkezésünkre álló legjobb módon szolgáljuk ki.

5.2. Előnyben részesítjük az anyag- és energiatakarékos, a környezetet kímélő, továbbá az egészséget védő termékek forgalmazását, az ilyen üzemi eljárásokat.

5.3. Megvalósítjuk az üzemi hulladékok szelektív gyűjtését, a lehetőségektől függően segítjük azok újrahasznosítását.

5.4. Törekszünk az újrahasznosítható csomagolóeszközök, reklámhordozók minél szélesebb körű alkalmazására.


6. Cikkely

Kommunikáció, reklámok

Az etikus magatartás abból indul ki, hogy a vevőnek joga van eltérő, saját ismereteihez igazodó, megszerezhető, belátható információkra, ezért biztosítjuk, hogy vevőink a tájékoztató eszközökből, vagy kellően felkészített munkatársainktól a megfelelő információkat megkaphassák.

Vevőinket, partnereinket, munkavállalóinkat olyan módon tájékoztatjuk, hogy azok kellő időben megismerhessék, megérthessék a tájékoztatás teljes és valós tartalmát, a saját döntésük meghozatalához szükséges információkat.

6.1. Az általunk készített vagy készíttetett reklámokban a fogyasztót pontosan és hitelesen, a fogyasztó számára érthetően kell tájékoztatni a termékről, a kedvezményekről és az akciókról.

6.2. Az általunk készített, vagy készíttetett reklámoknak a termék valós értékeit kell tükrözniük és megalapozatlanul nem állíthatják, hogy termékünk valamely különleges értékkel rendelkezik, illetve ezekkel az értékekkel más termék nem rendelkezik.

6.3. Elkerüljük az olyan vásárlói kommunikációt, amely szerint valamely termék megvásárlása, vagy fogyasztása a gyermek, vagy más hozzátartozó iránti szeretet, gondoskodás, vagy az emberi érték fokmérője, meghatározó eleme lenne.

6.4. A vásárlói kommunikációban célul kitűzött magatartásunk nem állhat ellentétben az olyan társadalmi célokkal, mint az energiaforrásokkal való takarékosság, az emberi környezet és egészség védelme.

6.5. Tiszteletben tartják a vevők nemzeti, etnikai és vallási meggyőződéséből fakadó érzékenységét.

6.6. Arra törekszünk, hogy meghirdetett akcióinkhoz a várható vevőszámmal, kereslettel arányos árualapot biztosítsunk


7. Cikkely

A munkatársak

7.1. Arra törekszünk, hogy az előttük álló feladatoknak megfelelő jogi, szakmai és erkölcsi követelményeket ismerő és betartó munkatársakat foglalkoztassunk, segítsük szakmai és emberi fejlődésüket.

7.2. Munkatársaink között az egyenlő bánásmód követelményei szerint csak a munkavégzéssel összefüggő feltételek (gyakorlat, szakképzettség, teljesítmény, stb.) alapján teszünk különbséget.

7.3. Biztosítjuk, hogy munkatársaink az Etikai Kódexet megismerhessék, ösztönözzük és megköveteljük annak érvényre juttatását.

7.4. Tiltjuk munkatársaink minden olyan magatartását, amely informális, személyes előnyök kikötésére irányul, vagy ilyeneket elfogad a partneri kapcsolatokban. Vállaljuk továbbá, hogy a fenti magatartásformák elkerülésére intézkedéseket teszünk, a felmerült eseteket pedig a partner kezdeményezésére is soron kívül megvizsgáljuk. Felhívjuk partnereink figyelmét, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, melyek a jelen pontban meghatározott tilalomba ütköznek.


8. Cikkely

Minőségvédelem

8.1. Abból indulunk ki, hogy a fogyasztónak a termék árától függetlenül joga van a törvényes előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelő minőségű termékhez. Ezért nem állítunk elő, illetve tudatosan nem forgalmazunk olyan terméket, amely nem felel meg a szakmai szabályok (például a Magyar Élelmiszerkönyv) előírásaiban és irányelveiben meghatározott minőségi követelményeknek.

8.2. Etikátlannak tekintjük a termék azonnal nem látható hibáinak elrejtését, félremagyarázását.

8.3. A fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében jogszabályi kötelezettség hiányában is törekszünk a gyártóval együttműködve a termék és a termékre jellemző alapanyag származási országának feltüntetésére.

8.4. A termék boltban történő kiszerelése esetén is törekszünk a származási ország feltüntetésére.

8.5. Kiárusítás, vagy leértékelés esetén közöljük a fogyasztókkal a kiárusítás, illetve az engedményadás okát, ha az összefüggésben van az alapanyag minőségével, vagy gyártási hibával, a termék minőségének csökkenésével.

8.6. Elkerüljük az olyan termékek forgalmazását, amelyek alaptalanul, a fogyasztókat megtévesztve utalnak az eredeti termékre, vagy szolgáltatásra.

8.7. A szokásostól jelentősen eltérő minőségű termékeket, különösen az imitátumokat, a fogyasztó számára jól látható módon, elkülönítve forgalmazzuk.

8.8. A termékhez kapcsolódó szolgáltatás a termék minőségét meghatározó tényező, ezért hirdetéseinkkel, vállalt feltételeinkkel összhangban biztosítjuk az ajánlataink, a hirdetéseink szerinti javítást, cserét, házhoz szállítást, üzembe helyezést.

8.9. Törekszünk a vásárlói reklamációk minél gyorsabb elintézésére.


A Kereskedelmi Etikai Testület Eljárása


9. Cikkely

9.1. Jóhiszeműen megvizsgáljuk az esetleges etikai vétségünkre vonatkozó bejelentéseket, észrevételeket és a bejelentőt tájékoztatjuk ennek eredményéről, beleértve a megtett intézkedéseket is.

9.2. Azokban az esetekben, amelyekben a bejelentő nem fogadja el a sérelmesnek tartott gyakorlatot folytató kereskedő által adott választ, vagy ezen kereskedő nem válaszol a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül, a panasztevő a válasz kézhezvételétől, illetőleg a fenti határidő leteltétől számított 60 napos határidőn belül felkérheti a Kereskedelmi Etikai Testület (továbbiakban: "Kereskedelmi Etikai Testület") tagjai közül választott három tagú eseti eljáró bizottságot (továbbiakban az egyes ügyekben eljáró három tagú bizottság "Eljáró Bizottság") az etikai ügy megvizsgálására és állásfoglalásra. Az Eljárási Szabályzatban meghatározottak szerint lehetőség van arra, hogy az adott ügyet a Kereskedelmi Etikai Testület egyetlen tagja vizsgálja meg. Nincs helye a jelen Kódex szerinti etikai eljárásnak, amennyiben a bejelentésben megjelölt etikátlan cselekmény, vagy magatartás megvalósulásától számított kilencven nap eltelt. A Kódex aláírói az őket érintő eljárás során kötelesek megadni az őket érintő panasz elbíráláshoz szükséges információkat.

9.3. A Kereskedelmi Etikai Testület 20 tagból áll. A Kereskedelmi Etikai Testületbe olyan személyek jelölhetőek, akik írásban nyilatkozatot tesznek, hogy
- vállalják a jelen Kódex és - az ennek 1. sz. Mellékletét képező - Eljárási Szabályzat (továbbiakban: "Eljárási Szabályzat") szerint a bizottsági tagságot valamint az ezzel járó tevékenységet,
- függetlenek, valamint pártatlanok;
- a Kereskedelmi Etikai Testület hatáskörébe tartozó vita elbírálásához szükséges magas fokú jogi, gazdasági, kereskedelmi, nyelvi vagy egyéb szakismeretekkel rendelkeznek.

A tagok megbízatása a delegálásukat követő egy évre szól.

A Kereskedelmi Etikai Testületbe az ÁFEOSZ, a KISOSZ, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége, az Országos Kereskedelmi Szövetség, valamint VOSZ Kereskedelmi Szekció jelölhet tagokat, akik megfelelnek a jelen pontban rögzített követelményeknek. A Kereskedelmi Etikai Testület további tagokkal bővíthető, amennyiben a jelen Kódexhez új érdekképviseleti szerv csatlakozik és részt kíván venni a Kereskedelmi Etikai Testület tagjainak kijelölésében. A csatlakozni kívánó érdekképviseleti szerv akkor jelölhet tagokat a Kereskedelmi Etikai Testületbe, ha a korábbi jelölő szervezetek legalább négyötöde támogatja az új jelölő szervezet jelentkezését.

A Kereskedelmi Etikai Testület tagjai többször újrajelölhetőek, illetve újraválaszthatóak. A Kereskedelmi Etikai Testület tagjai munkájukat díjazás, költségtérítés nélkül látják el.


9.4. A Kereskedelmi Etikai Testület, illetve az Eljáró Bizottság feladata - erre irányuló kérelem esetén a 9.1 bekezdés figyelembe vételével - az Etikai Kódex rendelkezéseivel kapcsolatban állásfoglalás kiadása és az etikai ügyek elbírálása. A Kereskedelmi Etikai Testület csak akkor járhat el, ha legalább a bepanaszolt aláírta a jelen Kódexet.

9.5. A Kereskedelmi Etikai Testület első ülésén tagjai közül egy éves időtartamra soros elnököt ("Elnök"), valamint társelnököt ("Társelnök") választ. A Kereskedelmi Etikai Testület első ülését az OKSZ elnöke hívja össze a húsz tag jelölését követő 15 munkanapon belül. Az Elnök feladata a határozatok végrehajtásának ellenőrzése és a Kereskedelmi Etikai Testület képviselete. 
A Társelnök feladata a Kereskedelmi Etikai Testület teljes üléseinek összehívása és azok levezetése, valamint a Kereskedelmi Etikai Testület teljes ülésén meghozott határozatok írásba foglalása, továbbá az Elnök akadályoztatása esetén az Elnök helyettesítése. A Kereskedelmi Etikai Testület jogosult az Eljáró Bizottságok részére a Kódex értelmezésével kapcsolatos általános iránymutatásokat adni - azzal, hogy az egyes ügyekben az Eljáró Bizottság részére utasítás nem adható -, valamint javaslatot tenni a Kódex vagy az Eljárási Szabályzat módosítására.

A Kereskedelmi Etikai Testület teljes ülése határozatképes, ha azon legalább tagjai többsége (50% + 1 fő) jelen van. A Kereskedelmi Etikai Testület a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel (50% + 1 szavazat) meghozott határozataival dönt a hatáskörébe tartozó kérdésekben. A Kereskedelmi Etikai Testület üléseit szükség szerint tarja. 

9.6. Az Aláírók mindenben kötelesek elősegíteni a Kereskedelmi Etikai Testület működését. Az Aláírók vállalják, hogy az eljárás során az Eljáró Bizottság által szükségesnek ítélt adatokat rendelkezésre bocsátják.

9.7. A Kereskedelmi Etikai Testület, valamint az Eljáró Bizottságok működésére, jogkörükre, valamint határozathozatalukra vonatkozó részletes szabályokat az Eljárási Szabályzat tartalmazza.


10. Cikkely

Záró rendelkezések

1. Jelen Etikai Kódexet és aláíróinak mindenkori felsorolását a www. Kereskedelmi etikai kódex. hu címen a Kereskedelmi Etikai Testület elnöke teszi közzé. A jelen Kereskedelmi Etikai Kódex akkor lép hatályba, ha azt legalább 10 támogató aláírta. A később csatlakozók tekintetében a Kódex azon napon lép hatályba, melyet a csatlakozó nyilatkozatában megjelölt. 

2. Jelen Etikai Kódex aláírója jogosult alávetésének tényét feltüntetni (levélpapíron, üzletében), mindaddig, amíg a Kódex hatálya alá tartozik.

3. A jelen Etikai Kódexet az azt aláíró, illetve az ahhoz csatlakozó kereskedők 75% -a módosíthatja. Bármely a Kódexhez csatlakozott kereskedő megszüntetheti a Kódex hatályát saját irányában. A megszüntetés az esetlegesen folyamatban lévő eljárás befejezésével, ha ilyen nincs, akkor az erről szóló bejelentésnek a közzétételétől lép hatályba.

Budapest, 2006. július 4.

Melléklet:
1. sz. melléklet: A Kereskedelmi Etikai Testület, illetve Eljáró Bizottság Eljárási Szabályzata

2. sz. melléklet: Etikai eljárás kezdeményezésére irányuló beadvány

1. sz. melléklet

A KERESKEDELMI ETIKAI TESTÜLET, ILLETVE AZ ELJÁRÓ BIZOTTSÁG ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

A Kereskedelmi Etikai Testület Eljárása


I. AZ ELJÁRÁS MÓDJA

(1) A jelen pontban meghatározott módon a Kereskedelmi Etikai Testület tagjaiból választott Eljáró Bizottság az eljárását a jelen Eljárási Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint folytatja le.
(2) Az eljárás során tiszteletben kell tartani a felek (a panasztevő, illetve a bepanaszolt) egyenlőségének, egyenlő elbánásának az elvét, valamint a felek azon jogát, hogy az Eljáró Bizottság előtt folyó eljárás anyagát, a felek által benyújtott dokumentumokat, az általuk előterjesztett bizonyítékokat megismerhessék és álláspontjukat az eljárás során szóban és írásban kifejthessék.
(3) Az Eljáró Bizottság az eljárás folyamán törekszik a panasztevő és a bepanaszolt közötti vita békés rendezésére (egyezség).
(4) Az Eljáró Bizottság három tagú tanácsban jár el, amelybe mindegyik fél jelöl egy-egy tagot, akik kijelölésüket követően 10 munkanapon belül megválasztják az Eljáró Bizottság elnökét.
(5) A panasztevő bejelentésében jelöli meg az általa jelölt tagot. A bepanaszolt a bejelentésre adott válaszában jelöli meg az általa jelölt tagot.
(6) A felek megállapodhatnak, hogy az ügyet egy, mindkét fél által elfogadott tag vizsgálja meg (egyedüli tag). Ebben az esetben az egyedüli tag gyakorolja az Eljáró Bizottság jogkörét. A továbbiakban Eljáró Bizottságon az egyedüli tagot értelemszerűen kell érteni.
(7) A vitának az egyedüli tag által történt eldöntéséhez nincsen szükség a felek kifejezett megállapodására, ha a bepanaszolt válaszában kéri, hogy a panasztevő által megjelölt tag egyedül vizsgálja meg az ügyet.
(8) Amennyiben a panasztevő bejelentésében tagot nem jelölt meg, helyette a Kereskedelmi Etikai Testület Elnöke, illetve akadályoztatása esetén Társelnöke (továbbiakban: "Elnök" illetve "Társelnök") jelöli ki az Eljáró Bizottság tagját. Amennyiben a bepanaszolt a panasztevő beadványának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem jelöl tagot az Eljáró Bizottságba, az Elnök a bepanaszolt helyett maga jelöl tagot. Ugyanígy jár el az Elnök, ha a felek által megjelölt tagok az Eljáró Bizottság elnökét tíz munkanapon belül nem jelölik ki.
(9) Amennyiben a felek által jelölt tagok, vagy a tagok által választott elnök a tagi vagy elnöki tisztség ellátását nem vállalja(ák), vagy abban bármely okból akadályozva van(nak), az Elnök jelöli ki az Eljáró Bizottsági tago(ka)t.
(10) Az Elnök az Eljáró Bizottság tagját vagy elnökét szintén csak a Kereskedelmi Etikai Testület tagjai közül jelölheti ki.


II. KIFOGÁS A TAGOK, VAGY AZ ELNÖK SZEMÉLYÉVEL SZEMBEN

(1) A panasztevő, illetve a bepanaszolt kifogással élhet a tag vagy az elnök személye ellen, ha olyan körülmények állnak fenn, amelyek jogos kétséget ébresztenek annak pártatlansága, vagy függetlensége tekintetében, vagy ha nem rendelkezik az adott ügy eldöntéséhez szükséges megfelelő képzettséggel. A fél az általa kijelölt tag ellen csak olyan okokból élhet kifogással, amelyek a kijelölést követően váltak előtte ismertté.
(2) A tag, illetve az elnök köteles az Eljáró Bizottság többi tagjának és a feleknek, az egyedüli tag pedig az Elnöknek és a feleknek haladéktalanul bejelenteni, ha olyan körülmény jut tudomására, amely függetlenségével és pártatlanságával nem áll összhangban.
(3) A fél által bejelentett kifogás, vagy a tag, illetve az Eljáró Bizottság elnöke által tett, illetőleg az egyedüli tagot érintően tett bejelentés ügyében az Elnök dönt.
(4) Amennyiben a kifogás, vagy a bejelentés ügyében helyt adó döntés születik, az új tagot, elnököt, vagy egyedüli tagot a jelen Eljárási Szabályzat szerint kell kijelölni. A Eljáró Bizottság a fél kérelmére, vagy hivatalból dönt abban a kérdésben, hogy a tárgyalás korábbi részét meg kell-e ismételni.
(5) A kifogást az Eljáró Bizottság összetételéről való tudomásszerzéstől számított 15 naptári napon belül kell előterjeszteni. Az eljárás későbbi szakaszában kizárási kifogás csak akkor terjeszthető elő, ha a (2) bekezdésben írt körülmények később állnak be.
(6) A tag, elnök, egyedüli tag nem járhat el az ügyben, amennyiben az ügyhöz, illetve annak eldöntéséhez személyi, vagy vagyoni érdekeltsége fűződik, illetve egyéb ok miatt elfogult, kivéve, ha a feleket erről tájékoztatta és ennek ismeretében személye ellen egyik fél sem tiltakozott. Az etikai eljárásban az ügyben érdekelt vagy érintett - akár bejelentő, akár bejelentett - fél alkalmazásában álló etikai testületi tag nem vehet részt (összeférhetetlenség). A tag, elnök, egyedüli tag köteles a személyét illetően fennálló összeférhetetlenségi okot haladéktalanul bejelenteni az Elnöknek. Ebben az esetben a kizárásról az Elnök dönt. A bejelentés jóváhagyása esetén az új tag, új egyedüli tag kijelöléséről az Elnök dönt. Amennyiben az Elnök összeférhetetlensége adott etikai ügyben bármely fenti ok folytán fennáll, úgy az Elnök helyett a Társelnök, illetve a Társelnök összeférhetetlensége esetén az ügy lefolytatására a Kereskedelmi Etikai Testület tagjai által maguk közül megbízott eseti elnök jár el.


III. A TAGI POZÍCIÓ MEGSZŰNÉSE

(1) Az eljárás befejezésével – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a tagi (elnöki, egyedüli tagi) pozíció megszűnik. Ugyancsak megszűnik a tagi (elnöki, egyedüli tagi) tisztség akkor is, ha 
(a) a tag (elnök, egyedüli tag) bármely okból képtelenné válik feladatai ellátására,
(b) lemond tisztsége ellátásáról,
(c) a Kereskedelmi Etikai Testület megállapítása szerint tagi (elnöki, egyedüli tagi) feladatát nem látja el, vagy
(d) a felek a megszűnés tekintetében megállapodtak.
(e) a jelen Eljárási Szabályzatban meghatározott eljárás során a kifogásnak helyt adnak.
(2) A tagi (elnöki, egyedüli tagi) tisztség megszűnése esetén a jelen Eljárási Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően új tagot (elnököt, egyedüli tagot) kell kijelölni. A fél által jelölt tag kiesése az Eljáró Bizottság elnökének tisztségében való megmaradását nem érinti.
(3) A Kereskedelmi Etikai Testület bármelyik fél írásban előterjesztett kérelmére, vagy hivatalból megállapíthatja, hogy a tag (elnök, egyedüli tag) nem látja el a jelen Eljárási Szabályzatban meghatározott feladatát. A fél kérelmében köteles megjelölni az okot, ami miatt az adott tag nem tesz eleget kötelezettségének.
(4) A döntés meghozatalában részt vett tag (elnök, egyedüli tag) köteles a döntés kiegészítésével, illetőleg kijavításával kapcsolatos eljárásban részt venni.


IV. AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

(1) A Kereskedelmi Etikai Kódexbe (továbbiakban: "Kódex") foglalt szabályok valamely aláíró által történő megsértése miatt bármely érintett bejelentést tehet a Kódex 2. sz. melléklete szerinti követelmény elfogadásával a Kódex 9.2. pontjában meghatározott határidőn belül. A bejelentést a Kereskedelmi Etikai Testület Elnökének címezve, írásban lehet megtenni. Amennyiben a bejelentő a bejelentést érdekképviseleti szervezeténél teszi meg, a szervezet köteles a lehető legrövidebb időn belül a bejelentést a Kereskedelmi Etikai Testületnek továbbítani. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő és a bejelentett fél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügy elbírálásához szükséges adatokat és bizonyítékokat, és a bejelentő hozzájárulását ahhoz, hogy az Eljáró Bizottság az álláspontját közzétegye. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő köteles a Kereskedelmi Etikai Testület egy tagját - az II. fejezetben foglaltak figyelembevételével - az Eljáró Bizottságba kijelölni. Amennyiben ennek a bejelentő nem tesz eleget, vagy a jelölt tag a II. fejezet szerint összeférhetetlen, vagy bármely egyéb okból a jelölést nem vállalja, vagy egyébként akadályoztatva van, úgy a bejelentő helyett az Elnök jelöli ki az Eljáró Bizottság tagját. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő köteles igazolni, hogy az etikai eljárással kapcsolatos adminisztrációs költségek fedezésére adminisztrációs díjat átutalt az Etikai Testület által meghatározott bankszámlára (kivéve a fogyasztót, ha az természetes személy).
(2) Az etikai eljárás a Kereskedelmi Etikai Kódex 9.2 cikkelyének megfelelően a beadványnak a Kereskedelmi Etikai Testület Elnöke részére történő benyújtásával indul meg. Az eljárás megindítását megelőzően a panasztevő köteles az általa sérelmesnek tartott tevékenységet folytató kereskedővel a Kereskedelmi Etikai Kódex 9.2 pontjának megfelelően felvenni a kapcsolatot a helyzet rendezése céljából.
(3) A beadvány benyújtásának napja az Elnökhöz történt beadás napja, vagy postai úton történő továbbítás esetén az Elnökhöz történő beérkezés (érkeztetési bélyegző) napja.
 

V. A BEADVÁNY KELLÉKEI

(1) A beadványnak tartalmaznia kell:
a) a felek pontos nevét és címét, oly módon megjelölve, ami az összetéveszthetőséget kizárja, 
b) az Eljáró Bizottság hatáskörének megalapozásául szolgáló adatokat,
c) azoknak a tényeknek a kifejtését, amelyekre a panasztevő beadványát alapítja, valamint a bizonyítékokra való hivatkozást,
d) a panasztevő által jelölt tag családi és utónevét,
e) a beadványhoz mellékelt iratok felsorolását, valamint
f) az adminisztrációs díj befizetéséről szóló igazolást.
(2) A adminisztrációs díj befizetése az eljárás megindításának előfeltétele.


VI. ELJÁRÁS A BEADVÁNY ALAPJÁN, A BEADVÁNY HIÁNYAINAK PÓTLÁSA

(1) Az Elnök a bejelentés kézhezvétele után megvizsgálja, hogy az megfelel-e a Kódexben és a jelen Eljárási Szabályzatban rögzítetteknek. Amennyiben a beadvány pótolható hiánnyal rendelkezik, vagy az eljárás megindításához további információ szükséges, úgy az Elnök hiánypótlási felhívást bocsát ki, amennyiben pedig a beadvány a Kódex 9.2 pontjának rendelkezései szerint elkésett, illetve etikai eljárásnak nincs helye, vagy a bejelentő nem igazolta az adminisztrációs díj megfizetését, vagy az eljárást nem a Kódexet aláíró fél ellen indították, úgy az Elnök azt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
(2) Ha az Elnök megállapítása szerint a beadvány nem felel meg a jelen Eljárási Szabályzatban foglalt követelményeknek, legfeljebb 15 napos határidő kitűzése mellett felszólítja a panasztevőt a megállapított hiányok pótlására.
(3) Abban az esetben, ha a panasztevő a beadvány hiányainak pótlására történt felhívást figyelmen kívül hagyja, az Elnök megszünteti az eljárást.
(4) Ha az etikai ügy érdemi részére vonatkozóan bírósági, vagy más hatósági eljárás indul, az Elnök, illetve az eljárás folyamán Eljáró Bizottság az etikai eljárást megtagadhatja, megszüntetheti, vagy a folyamatban lévő eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztheti. Megtagadja továbbá az eljárást az Elnök, illetve az eljárást megszünteti az Eljáró Bizottság, amennyiben megállapítást nyer, hogy a beadvány nem a Kódex által szabályozott etikai vétséget kifogásol.


VII. A BEPANASZOLT

(1) Amennyiben az etikai eljárás megindítható, úgy az Elnök a bejelentést, annak mellékleteit, továbbá a Kereskedelmi Etikai Testület névjegyzékét megküldi a bepanaszolt félnek és felhívja, hogy az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül:

(a) írásban nyilatkozzon a bejelentéssel kapcsolatban és csatolja az álláspontja igazolását szolgáló bizonyítékokat;

(b) amennyiben a bejelentésben foglaltakat vitatja, úgy a Kereskedelmi Etikai Testület egy tagját - a II. fejezetben foglaltak figyelembevételével - jelölje ki az Eljáró Bizottságba. 

(2) A bepanaszolt kérésére ez a határidő legfeljebb újabb 15 nappal meghosszabbítható, a panasztevő egyidejű értesítése mellett. A válaszirat tartalmára értelemszerűen vonatkoznak a beadvány tartalmára vonatkozó rendelkezések, kivéve a regisztrációs díjra vonatkozókat.
(3) Amennyiben a bepanaszolt válasziratát határidőben nem terjeszti elő, az Eljáró Bizottság döntését a rendelkezésre álló iratok és bizonyítékok alapján hozza meg.
(4) Amennyiben a bepanaszolt nem tesz eleget kijelölési kötelezettségének, vagy a jelölt tag a II. fejezet szerint összeférhetetlen, vagy bármely egyéb okból a jelölést nem vállalja, vagy egyébként akadályoztatva van, úgy a bejelentő helyett az Elnök jelöli ki az Eljáró Bizottság tagját.


VIII. A BEADVÁNY MÓDOSÍTÁSA

Az etikai eljárás folyamán a fél módosíthatja, vagy kiegészítheti beadványát, illetve válasziratát, hacsak ezt az Eljáró Bizottság a módosítás, vagy kiegészítés folytán előreláthatólag beálló késedelemre, a másik felet fenyegető joghátrányra, vagy bármely más körülményre tekintettel megengedhetetlennek nem tartja.


IX. AZ ELJÁRÓ BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSA

(1) A felek, illetőleg az Elnök által kijelölt tagok megválasztják az Eljáró Bizottság elnökét.
(2) Az Eljáró Bizottság megalakulásától kezdve az etikai eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket az Eljáró Bizottság teszi meg, ehhez a Kereskedelmi Etikai Testület, illetve az Elnök segítségét igénybe veheti.
(3) Az Eljáró Bizottság megalakulásáról és összetételéről az Elnök haladéktalanul értesíti a feleket.


X. AZ ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

(1) Az Eljáró Bizottság ellenőrzi az eljárás, meghallgatás előkészítése érdekében tett intézkedéseket és szükség esetén további előkészítő cselekményeket foganatosít, így egyebek között felhívhatja a feleket írásbeli nyilatkozatok, bizonyítékok és egyéb kiegészítő iratok beterjesztésére. Az Eljáró Bizottság dönti el, hogy a felek a beadványon és a válasziraton kívül milyen további beadványokat kötelesek, vagy jogosultak benyújtani, és megszabja ezek benyújtási határidejét is.
(2) Amennyiben a fél az (1) bekezdés szerinti felhívásnak az Eljáró Bizottság által megszabott határidőn belül nem tesz eleget, úgy az Eljáró Bizottság döntését a rendelkezésre álló iratok alapján hozhatja meg.
(3) A meghallgatás előkészítése és megtartása, a feleknek a meghallgatás időpontjáról való értesítése tekintetében az Eljáró Bizottság intézkedik.

(4) Az Eljáró Bizottság üléseit az elnöke által kijelölt helyen tartja. Az ülésre vonatkozó írásbeli meghívót az Eljáró Bizottság elnöke küldi meg a tagoknak tértivevényes ajánlott levél útján. A Meghívókat legalább az ülés napját megelőzően 15 nappal kell postára adni. Az Eljáró Bizottság kizárólag olyan etikai ügyekkel foglalkozhat, amelyekre vonatkozó előkészítő anyagot az ülés előtt a tagok és a bepanaszolt aláíró rendelkezésére bocsátották. Az Eljáró Bizottság munkarendjét a jelen Eljárási Szabályzatban foglaltak figyelembevételével a bizottság maga állapítja meg.


XI. A MEGHALLGATÁSRÓL VALÓ ÉRTESÍTÉS

A meghallgatás időpontjáról és helyéről a feleket értesíteni kell. Az értesítést akként kell kiküldeni (tértivevényes küldeményként), hogy mindegyik félnek legalább tizenöt nap álljon rendelkezésre a meghallgatásra történő felkészülésre.


XII. JELENLÉT A MEGHALLGATÁSON

A meghallgatás nem nyilvános. A meghallgatáson az Eljáró Bizottság tagjain, a feleken és a szakértőkön kívül csak olyan személy lehet jelen, akinek a jelenlétéhez mind az Eljáró Bizottság, mind pedig felek hozzájárultak.


XIII. A FELEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYEK RÉSZVÉTELE

(1) Az Eljáró Bizottság eljárása során az érdekelt feleket és a független szakértőket meghallgathatja, az ügy elbírálásához szükséges dokumentumokat és egyéb anyagokat megvizsgálja, szükség esetén azokról másolatokat és kivonatokat készít
(2) A meghallgatás az annak helyéről és idejéről szabályszerűen értesített fél távollétében is megtartható, kivéve, ha a meg nem jelent fél legkésőbb olyan időpontig, hogy a másik fél a meghallgatás előtt még értesíthető legyen, az Eljáró Bizottság által alaposnak minősített okból kérte a tárgyalás elhalasztását.
(3) A fél kérheti, hogy a tárgyalást távollétében is tartsák meg. 
(4) Az ülések zártkörűek, azon a tagokon kívül csak a meghívottak és a külső szakértők vehetnek részt.
 


XIV. DÖNTÉSHOZATAL MEGHALLGATÁS NÉLKÜL

(1) A felek együttes bejelentéssel kérhetik, hogy az Eljáró Bizottság szóbeli tárgyalás tartása nélkül, az iratok alapján határozzon az ügyben. Az Eljáró Bizottság ilyen esetben is kitűzheti az ügyet meghallgatásra, ha az ügy elbírálásához ezt szükségesnek tartja.
(2) Az ügy meghallgatáson kívüli elbírálásához nincs szükség a felek együttes kérelmére, ha a bepanaszolt válasziratában elismerte a panasztevő beadványában írtak helytállóságát.


XV. A BIZONYÍTÉKOK

(1) A fél köteles bizonyítani azokat a körülményeket, amelyekre beadványa vagy válaszirata megalapozásául hivatkozik. Az Eljáró Bizottság felszólíthatja a felet további bizonyítékok beterjesztésére.
(2) Az írásbeli bizonyítékot a fél eredetiben, vagy másolatban köteles előterjeszteni annyi példányban, hogy abból a másik félnek egy példány, az Eljáró Bizottságnak három, az egyedüli tagnak pedig egy példány jusson.
(3) Amennyiben a fél az előírt bizonyítékot az Eljáró Bizottság által előírt határidőre nem terjeszti be, az Eljáró Bizottság döntését a már rendelkezésére álló adatok és bizonyítékok alapján hozhatja meg.
(4) A bizonyítás módját az Eljáró Bizottság állapítja meg. A tagok belső meggyőződésük szerint mérlegelik a bizonyítékokat.
(5) Az Eljáró Bizottságnak jogában áll egy, vagy több szakértőt kirendelni - amennyiben a felek megelőlegezik a szakértő(k) kirendelésével kapcsolatos költségeket - és kérni, hogy a szakértő meghatározott határidőn belül adjon írásbeli véleményt az Eljáró Bizottság által meghatározott kérdésekben. A szakértő feladatkörének meghatározásáról az Eljáró Bizottság a feleket, a szakértő felkéréséről szóló döntésének másolatával köteles értesíteni.
(6) A felek kötelesek a szakértő részére minden lényeges tájékoztatást megadni és neki - megvizsgálás céljából - minden fontosabb okiratot vagy árut bemutatni, amelyre szüksége lehet. Minden olyan vitát, amely valamely fél és a szakértő között abban a kérdésben merült fel, hogy a szakértő jogosan követelt-e tájékoztatást, vagy valaminek a bemutatását, döntésre az Eljáró Bizottság elé kell utalni.
(7) A szakvéleményt annak kézhezvétele után, az Eljáró Bizottság a feleknek megküldi, lehetőséget biztosítva számukra, hogy a szakvéleménnyel kapcsolatos észrevételeiket megtegyék. Bármely fél jogosult minden olyan okiratot megtekinteni, amelyre a szakértő véleményét alapította.
(8) A szakvélemény benyújtása után a szakértőt a meghallgatáson is meg lehet hallgatni, melyen a felek megjelenhetnek és a szakértőhöz kérdéseket intézhetnek. Erre a meghallgatásra bármelyik fél szakértőket állíthat elő a szóban forgó vitás kérdések bizonyítására.
(9) Szakértői bizonyítás esetén az Eljáró Bizottság kötelezi a feleket a szakértői díjak és költségek megelőlegezésére. Ha a díj- és költségelőleg be nem fizetése miatt a szakértői bizonyítás meghiúsul, az Eljáró Bizottság az ügyben a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt.
(10) A szakértői díjak és költségek viseléséről a döntésében rendelkezik az Eljáró Bizottság.


XVI. A MEGHALLGATÁS ELHALASZTÁSA, AZ ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSE, EGYEZSÉGKÖTÉS

(1) Az Eljáró Bizottság szükség esetén a felek kérelmére, vagy hivatalból elhalaszthatja a meghallgatást.
(2) Az Eljáró Bizottság az eljárást a felek közösen előterjesztett kérelmére meghatározott ideig, vagy meghatározott esemény bekövetkeztéig felfüggesztheti.
(3) Az Eljáró Bizottság határozathozatala előtt az etikai eljárás során a felek bármikor jogosultak az ügyben az etikátlan magatartás, vagy tevékenység megszüntetéséről egyezséget kötni és az írásba foglalt egyezség egy példányának megküldésével a Kereskedelmi Etikai Testülettől az eljárás megszüntetését kérni.


XVII. A MEGHALLGATÁSRÓL KÉSZÍTETT JEGYZŐKÖNYV, AZ INFORMÁCIÓK TITKOSSÁGA

(1) A meghallgatásról az Eljáró Bizottság elnöke jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) az Eljáró Bizottság tagjainak neve,
b) az ügy leírása,
c) a meghallgatás helye és időpontja,
d) a panasztevő és a bepanaszolt fél megnevezése,
e) a meghallgatáson a felek részéről résztvevő személyek megnevezése,
f) a felek részvételének vagy távolmaradásának megállapítása,
h) a meghallgatás menetének rövid leírása,
i) a felek fontosabb nyilatkozatai,
j) a tárgyalás elhalasztásának, vagy az eljárás befejezésének indokaira való utalás,
k) a tagok aláírása.
(2) A felek a jegyzőkönyvet megtekinthetik. A fél kérelmére az Eljáró Bizottság kijavíthatja, illetőleg kiegészítheti a jegyzőkönyvet.
(3) A félnek kérelmére a jegyzőkönyvről másolatot kell adni.
(4) Az etikai eljárással összefüggő információk és dokumentumok titkosnak minősülnek. Az eljárásban részt vevők a polgári jogi felelősség szabályai szerint kötelesek írásbeli titoktartási nyilatkozatot tenni. Az etikai ügyekkel kapcsolatban az állásfoglalás közzétételén túl a Kereskedelmi Etikai Testület tagjai nem nyilatkozhatnak.
(5) A Kereskedelmi Etikai Testület saját maga készíti el a titoktartási követelményekre is figyelemmel iratkezelési szabályait.


XVIII. AZ ELJÁRÁS BEFEJEZÉSE

(1) Az Eljáró Bizottság a megállapított tényállás alapján határozatában megállapítja az etikai szabályok megsértésének tényét, vagy annak hiányát, továbbá javaslatot tesz az etikai ügy rendezésére. Az Eljáró Bizottság az eljárást döntéssel fejezi be, amelyet az Eljáró Bizottság megalakulásától számított 30 napon belül kell meghoznia. Az Eljáró Bizottság elnöke, illetőleg az egyedüli tag ezt a határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, amennyiben az ügy körülményeinek tisztázása érdekében ez szükséges.
(2) Ha az Eljáró Bizottság az ügy körülményeit megfelelően tisztázottnak tekinti, a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja. A felek nyilatkozatainak meghallgatása után berekeszti a meghallgatást és döntést hoz.
(3) A döntést az Eljáró Bizottság szavazattöbbséggel, zárt ülésen hozza. Az Eljáró Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.
(4) Az Eljáró Bizottságot határozathozatalában nem akadályozza, ha a bepanaszolt az eljárás során nem jelenik meg, vagy nem szolgáltat adatot. 
Az együttműködést egészben, vagy részben megtagadó felet az Eljáró Bizottság a Kódex 9.1, 9.2. pontjai alapján marasztalhatja el.
(5) Az eljárás befejeztével a Felek által benyújtott iratokat és egyéb tárgyi bizonyítékokat az Eljáró Bizottság az azt benyújtó Félnek adja vissza.


XIX. A DÖNTÉS TARTALMA, KÖLTSÉGEK

(1) Az Eljáró Bizottság döntése a következőket tartalmazza:
a) az Eljáró Bizottság tagjainak neve,
b) az ügy leírása,
c) a döntéshozatal helye és időpontja,
d) a panasztevő és a bepanaszolt fél megnevezése,
e) az ügy tárgya és az ügy körülményeinek rövid kifejtése,
f) döntés a költségek viselése tárgyában,
g) a döntés és annak indokolása,
h) a tagok aláírása.
(2) Amennyiben az Eljáró Bizottság szerint a bepanaszolt szabálysértést követett el, döntésében megállapítja a szabálysértést és eltiltja a bepanaszoltat a további szabálysértéstől. Az Eljáró Bizottság jogosult döntését a felek külön beleegyezése nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.
(3) Ha a döntésben nincs feltüntetve teljesítési határidő, azt azonnal teljesíteni kell.
(4) Az eljárás folyamán az eljárási költségeket az etikai szabályokat megsértő aláíró viseli teljes mértékben. Amennyiben az Eljáró Bizottság azt állapítja meg, hogy nem történt etikai szabálysértés, az Eljáró Bizottság a panasztevőre terheli az eljárás esetleges költségeit (kivéve a fogyasztót, ha az természetes személy). 
Amennyiben az etikai eljárás során valamely fél valamely bizonyítási, vagy eljárási indítványának teljesítése költségekkel jár, úgy a bizonyítást, vagy eljárási cselekményt indítványozó fél köteles az Eljáró Bizottság által megállapított költséget megelőlegezni. 

(5) Az Eljáró Bizottság etikai szabálysértés esetén:

a) határozatában figyelmezteti a szabálysértő felet cselekményének, vagy magatartásának Etikai Kódexbe ütköző mivoltára, valamint felszólítja a szabálysértő felet cselekményének, vagy magatartásának abbahagyására;
b) határozatát tizenöt napon belül írásban megküldi az érintett feleknek és amennyiben az Eljáró Bizottság álláspontját és/vagy a megoldásra vonatkozó javaslatát a bepanaszolt kereskedő nem fogadja el, az Eljáró Bizottság és a bepanaszolt kereskedő egyaránt jogosult álláspontját az Eljáró Bizottság határozatának kézhezvételét követő 30 napon belül közzétenni.

A határozat nyilvánosságra hozatala a releváns szakmai kiadványokban, helyi, vagy országos újságban, rádióban és televízióban történhet, az etikai ügy jellegétől és súlyától függően, a meghozott határozatnak és az elmarasztalt Aláíró megnevezésének közlésével. Az eljárás kezdeményezőjét a nyilvánosságra hozatal során csak akkor lehet megnevezni, ha ehhez előzetesen hozzájárult.


XX. A DÖNTÉS KIHIRDETÉSE

Az Eljáró Bizottság a döntését közvetlenül a meghallgatás befejezése után a jelenlevő felek előtt szóban hirdeti ki, az írásba foglalt és indokolással ellátott döntését pedig a meghallgatás berekesztése után legkésőbb 1 napon belül írásban közli a felekkel.


XXI. A DÖNTÉS KIEGÉSZÍTÉSE ÉS KIJAVÍTÁSA

(1) A félnek a döntés kézbesítésétől számított 3 napon belül előterjesztett kérelmére az Eljáró Bizottság kiegészítő döntést hozhat abban az esetben, ha a döntés nem tartalmaz döntést az ügy szempontjából lényeges körülmény tárgyában. A döntés kiegészítésére irányuló kérelmet meg kell küldeni a másik félnek is, aki arra 3 napon belül észrevételt tehet. A kérelem tárgyában akkor kell meghallgatást tartani, ha ezt az ellenérdekű fél érdekeinek biztosítása indokolja.
(2) Az Eljáró Bizottság a fél - legkésőbb a kézbesítéstől számított 3 napon belül előterjesztett – kérelmére, vagy hivatalból javítja ki a döntés szövegében előforduló nyilvánvaló leírási hibákat, vagy elírásokat, amelyek az ügy lényegét nem érintik, valamint a számítási hibákat. A fél kérelméről a másik felet értesíteni kell.
(3) A kiegészítő döntés, illetőleg a kijavítására vonatkozó döntés a kiegészített, vagy kijavított döntés részét alkotja. A döntés kiegészítése, vagy kijavítása kapcsán a felekre semmiféle költség nem róható.
 


2. sz. melléklet


Etikai eljárás kezdeményezése


Alulírott…………………………………………………………………………, 

ezennel etikai eljárást kezdeményezünk a Kereskedelmi Etikai Kódex …………pontjának 

megsértése miatt a ………………………………………………………………………….-

val szemben a mellékelt bejelentésben leírtak alapján, tekintettel arra, hogy a bepanaszolt fél 

- megkeresésünkre nem válaszolt
- a bejelentés megvizsgálását visszautasította 
- panaszunkat elutasította. 
.
Ezennel kijelentjük, hogy a Kereskedelmi Etikai Kódex szabályait, így különösen a Kereskedelmi Etikai Testület illetékességét, az adatszolgáltatási, titoktartási, valamint a döntés közzétételére vonatkozó szabályokat elfogadjuk. Tudomásul vesszük, hogy a mellékletben leírt esetben a Kereskedelmi Etikai Testület jogosult megállapítani, hogy a bepanaszolt fél eljárása etikus, vagy nem etikus. Amennyiben a Kereskedelmi Etikai Testület döntése szerint a bepanaszolt fél eljárása etikus, akkor a Bizottság döntését a mi költségünkre jogosult közzétenni. Kérjük, hogy a döntés közzétételére a ………………………………-ban kerüljön sor.

A Kereskedelmi Etikai Testület tagjai sorából kijelölt Eljáró Bizottság hatáskörét megalapozza, hogy a bepanaszolt aláírója a Kereskedelmi Etikai Kódexnek.

A jelen beadványunk mellékletét képezi a tényállás kifejtése, valamint bizonyítékaink megnevezése.

Indítványozzuk, hogy a jelen beadvány alapján meginduló etikai eljárás lefolytatásában __________ mint a megalakuló Eljáró Bizottság tagja vegyen részt.

Kijelentjük, hogy az etikai eljárás megindításához szükséges adminisztrációs díjat megfizettük és a befizetésről szóló igazolást jelen beadványunkhoz mellékeljük.(Fogyasztói panasz esetén természetes személynek ilyen adminisztrációs díjat nem kell fizetni.)

…………………., 200. . …………… hó „ „.


Cégszerű aláírás Fogyasztó aláírása


A Kereskedelmi Etikai Testület részére a bejelentést és mellékleteit átvettem, ……..számon iktattam. Az ügyben keletkezett iratokat a polgári jogi felelősség szabályai és a Kereskedelmi Etikai Kódex előírásai szerint kezelem. 


…………………., 200. . …………… hó „ „. 


Kereskedelmi Etikai Testület képviseletében
 

Titkársági feladatok, eljárási díj
 
Az Etikai Testület titkársági feladatait az Országos Kereskedelmi Szövetség látja el, ezért a beadványokat az OKSZ titkárságára kérjük továbbítani.
Az Etikai Testület állásfoglalása alapján panaszos vállalkozás esetében az eljárási díj 10.000,- Ft (áfával), természetes személy esetén nem kell eljárási díjat fizetni.